Procedure voor onbetwiste schuldvorderingen B2B (betalingsbevel)

Sinds 2 juli 2016 kan u onbetaalde B2B-facturen rechtstreeks via de deurwaarder innen, zonder eerst via de rechter te moeten gaan. Dat is voorzien in het nieuwe "betalingsbevel", waardoor u gemakkelijker openstaande facturen zal kunnen invorderen. Maar er gelden een aantal voorwaarden:

Voor welke schuldvorderingen?

De procedure geldt enkel voor:

 • Onbetwiste schuldvorderingen. Facturen die door de klant betwist worden, komen dus niet in aanmerking voor deze procedure.
 • B2B-facturen: enkel schuldvorderingen op ondernemers kunnen via deze procedure worden geïnd. Facturen t.a.v. consumenten of de overheid dus niet.
 • Facturen ten aanzien van ondernemingen in faillissement, WCO of collectieve schuldenregeling komen evenmin in aanmerking voor deze procedure.

Wat kan ingevorderd worden?

Geldschulden, ongeacht het bedrag.

De bijkomende wettelijke verhogingen, de eventuele invorderingskosten en desgevallend intresten/schadebeding ( de intresten/schadebeding die u via deze procedure kan vragen, zijn wel beperkt tot 10% van de hoofdsom).

Hoe verloopt de procedure?

De procedure moet steeds ingeleid worden via een advocaat. U kan ze dus niet zelf opstarten. De advocaat moet eigenlijk enkel de gerechtsdeurwaarder inschakelen. Maar het spreekt voor zich dat u de advocaat best ook op voorhand al raadpleegt met de vraag of uw dossier voldoende gestoffeerd is met bewijsmateriaal, en of de schuldvordering wel degelijk als ‘ niet – betwist’ kan worden bestempeld.

De procedure zelf wordt gevoerd door de gerechtsdeurwaarder. Deze zal de schuldenaar eerst een ‘aanmaning tot betaling’ betekenen. Vanaf dan heeft de schuldenaar één maand de tijd om één van de volgende zaken te doen:

 1. Ofwel betwist de schuldenaar: hij moet dan binnen die maand de redenen van de betwisting opgeven. In dat geval stopt de procedure, en kan de schuldeiser de schuld enkel nog via de gewone rechtbank invorderen.  Let wel: de rechter zal nauwkeurig nagaan of de redenen die werden opgegeven aan de gerechtsdeurwaarder voldoende zijn, zo niet riskeert de schuldenaar een boete!
 2. Ofwel vraagt de schuldenaar een betalingsregeling. De gerechtsdeurwaarder kan dan bemiddelen om zo’n regeling te vinden.
 3. Ofwel lukt het niet om een afbetalingsregeling te vinden ( of vraagt de schuldenaar die niet), en betwist de schuldenaar de factuur ook niet, dan moet hij betalen. De gerechtsdeurwaarder zal dan acht dagen na het verstrijken van de antwoordtermijn van één maand, een proces-verbaal opmaken, dat dezelfde kracht heeft als een beslissing van de rechtbank.

De gerechtsdeurwaarder is verplicht een bij wet omschreven model te gebruiken wanneer hij de aanmening betekent.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 15/01/2024

Stappenplan voor een correcte invordering

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Nieuwe invorderingsregels voor consumenten, wijzig ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Schulden invorderen bij consumenten

Wanneer een consument de factuur niet op tijd betaalt, mag je niet langer zomaar een invorderingsprocedure opstarten. Door nieuwe wetgeving die het federaal parlement in maart 2023 stemde, moet je vanaf 1 september 2023 rekening houden met heel wat beperkingen: 

Eerste gratis herinnering

 • Je moet eerst een (gratis) herinnering sturen aan de consument waarin je hem of haar 14 kalenderdagen bedenktijd geeft;
 • Eventuele intresten en schadevergoedingen kunnen pas beginnen lopen na die termijn van 14 dagen (tenzij je een 'kleine onderneming' bent, dan kan de intrest al eerder beginnen lopen - zie verder).
 • Als je de herinnering op papier stuurt, dan begint de termijn van 14 dagen pas te lopen vanaf de 3e werkdag na verzending. Stuur je de herinnering via mail, dan begin de termijn van 14 dagen de kalenderdag na de verzending te lopen. Let dan wel op dat je kan bewijzen dat de consument dat mailadres zelf heeft doorgegeven als een geldig adres. 
 •  Let wel op: gaat het om een overeenkomst voor doorlopende diensten (met periodieke facturen), dan moet je bij wanbetaling op drie verschillende vervaldagen per jaar eerst een gratis herinnering sturen. Pas voor een 4e wanbetaling in datzelfde jaar mag je direct een kost van de geldende portokosten + maximaal 7,5 euro aanrekenen voor de eerste herinnering. 
 • de gratis herinnering moet minstens de volgende zaken bevatten: 
  • het verschuldigde saldo en het bedrag van het schadebeding dat wordt geëist bij niet-betaling 
  • de naam of benaming, het ondernemingsnummer van de onderneming die schuldeiser is
  • een beschrijving van het product dat de schuld heeft doen ontstaan, alsook de datum van opeisbaarheid van deze schuld
  • de termijn waarbinnen de schuldvordering moet terugbetaald worden vooraleer enige kost, interesten of vergoedingen mogen worden gevorderd (die termijn moet dus minstens 14 kalenderdagen bedragen)

Verwijlintresten en schadebeding

 • als je in je algemene voorwaarden hebt bepaald dat er een intrest verschuldigd is bij wanbetaling, dan mag die intrest:
  • niet hoger zijn dan de intrest die in B2B geldt (momenteel 12,5%)
  • pas ingaan na het versturen van de hierboven vermelde gratis herinnering en het aflopen van de respijttermijn van 14 dagen, behalve voor kleine ondernemingen: na aandringen van UNIZO werd bepaald dat kleine ondernemingen de intrest mogen berekenen vanaf de kalenderdag na de dag waarop ze de eerste gratis herinnering sturen. Let wel op: het invorderen van die intrest kan pas vanaf het verstrijken van de herinneringstermijn van 14 dagen;
  • Onder 'kleine onderneming' wordt in dit geval verstaan: ondernemingen (vennootschappen of eenmanszaken) die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan twee van de volgende criteria overschrijden: 
   • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;

   • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9 000 000 euro;

   • balanstotaal: 4 500 000 euro.

 • als je een schadebeding hebt voorzien, dan kan het bedrag uit het schadebeding: 
  • pas gevraagd worden na het verstrijken van de herinneringstermijn van 14 kalenderdagen na de gratis herinnering; 
  • niet hoger zijn dan: 
   • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is
   • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is
   • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,01 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is

De nieuwe wet zal  in werking treden op 1 september 2023, maar bevat een (korte) overgangsregeling: 

 • voor contracten die afgesloten worden vanaf 1 september 2023 geldt dat eventuele schadebedingen sowieso onderworpen zullen zijn aan de nieuwe regels. 
 • voor contracten die afgesloten werden vóór 1 september 2023, geldt dat eventuele schadebedingen pas aan de nieuwe regels onderworpen zullen worden vanaf 1 december 2023. 
Gebruik onze modelcontracten

Je kan er ook voor kiezen om niets op te nemen in jouw algemene voorwaarden rond laattijdige betaling door de klant. Maar dan kan je bij wanbetaling ook geen schadevergoeding vorderen, en kan je hooguit de wettelijke intrest vragen. Je doet er dus best aan steeds een schadebeding te voorzien in jouw algemene voorwaarden.

Weet je niet goed hoe je jouw algemene voorwaarden moet aanpassen aan de nieuwe regels? Geen nood, UNIZO stelt haar leden een model ter beschikking, aangepast aan de nieuwe wetgeving, waar je je op kan baseren:

Model van algemene voorwaarden B2C

Model van gratis eerste herinnering

Aanmanings- en Incassoservice

Betaalt jouw klant ook na de eerste gratis herinnering nog niet? Maak dan geen fouten bij de verdere invordering, en doe beroep op de UNIZO Aanmaning - en incassoservice.

Ga naar de tool

Beluister de podcast

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 25/03/2024

Schadevergoeding zonder algemene voorwaarden

Welke schadevergoeding kan je aanrekenen als je geen algemene voorwaarden hebt? 

Is jouw klant consument, en je hebt geen algemene voorwaarden waarin je de schadevergoeding en intrest hebt vastgelegd bij wanbetaling, dan kan je enkel de wettelijke intrest aanrekenen als de klant laattijdig betaalt. Bovendien moet je de klant eerst een gratis herinnering sturen met een extra bedenktermijn van 14 dagen. Meer info vind je hier. Zonder algemene voorwaarden kan je geen 'vaste' schadevergoeding opleggen aan de consument bij wanbetaling, je kan dan enkel naar de rechter stappen en jouw werkelijke schade proberen aan te tonen. 

Is jouw klant een onderneming of overheid, en je hebt geen algemene voorwaarden waarin je de schadevergoeding en intrest hebt vastgelegd bij wanbetaling, dan kan je terugvallen op een wettelijke regeling. Die bepaalt dat je in dat geval een betaaltermijn van 30 dagen moet geven aan de klant, en dat je daarna bij wanbetaling een wettelijk vastgelegde intrest mag aanrekenen en recht hebt op een schadevergoeding van 40 euro. Tenzij je ook hier kan bewijzen dat een hogere schadevergoeding en/of een hogere intrest te verantwoorden is.   

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 04/10/2023

Maximale betaaltermijn van 30 dagen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Neen, er geldt geen algemeen verplichte betaalterm ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Zeven concrete tips in verband met wanbetaling b2b

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Tip 7 Je kan er ook voor kiezen een beroep te d ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Hoe weet je of jouw klanten zullen betalen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Hoe kan je de financiële situatie van een andere vennootschap controleren?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Je kan onder andere terecht bij GraydonCreditsafe ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Wat kan je doen als je vermoedt dat je klant binnenkort failliet zal gaan?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

U wordt niet betaald, kan u goederen van uw wanbetaler bij u houden?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Wanneer u goederen in handen heeft van één van u ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Moet u een afbetalingsplan aanvaarden?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Na meerdere aanmaningen voor een openstaande factu ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Welke intrestvoet mag u toepassen bij laattijdige betaling?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

In principe geldt de intrestvoet die u contractuee ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Intrest op intrest, kan dat eigenlijk?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Het principe van 'anatocisme' of kapitalisering va ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Factoring: een flexibele vorm van financiering. Hoe werkt het?

Factoring is een eenvoudige en flexibele vorm van werkkapitaalfinanciering die de laatste jaren aan een sterke opmars bezig is. Steeds meer kmo’s besteden (een deel van) hun debiteurenadministratie uit aan een factoringmaatschappij. Op die manier zetten ze niet alleen facturen om in liquiditeiten, maar combineren ze het eigen credit management met de bijkomende expertise van een factoringmaatschappij.

Waarom factoring overwegen?

Uw kmo heeft nood aan werkkapitaal om bijvoorbeeld leveranciers (vervroegd) te betalen, voorraden aan te kopen of de lonen tijdig te betalen. Dat werkkapitaal wordt gevoed door de betalingen van uw klanten. Als ondernemer geeft u uw klanten echter betalingsuitstel. Dat betekent meer administratie, én dat u moet wachten op de daadwerkelijke betaling op uw rekening. Factoring faciliteert dat proces, de factoringmaatschappij neemt de openstaande facturen over en bezorgt u onmiddellijk een voorschot dat kan oplopen tot 85% van de waarde van die openstaande facturen. Bovendien zijn de financieringskosten altijd lager dan bij klassieke kortetermijnkredieten die een bank verstrekt.

Daarnaast biedt een factoringmaatschappij ook een brede waaier van diensten aan: gaande van (gedeeltelijke) debiteurenopvolging, over het verzekeren van uw vorderingen tegen wanbetaling tot maatwerkoplossingen.

Factoring is uitgegroeid tot een volwaardige financieringsvorm, perfect complementair met meer klassieke financieringsvormen. Aangezien de factoringmaatschappij zich bekommert om uw cashflow kunt u zich concentreren op wat voor u belangrijk is: ondernemen.

Werkt u business-to-business?

Een factoringmaatschappij handelt in een business-to-businessomgeving, uw klantenbestand moet dus voornamelijk ondernemingen bevatten. Factoringmaatschappijen ondersteunen ook E-invoicing (elektronische facturatie, zodat u op dat vlak de boot niet mist.

Zijn er alternatieven?

Misschien past de werkwijze, organisatie en facturatie van uw onderneming, misschien niet perfect binnen het factoringplaatje, vraag dan zeker naar een flexibele oplossing op maat (bijv. slechts een deel van de omzet wordt gecedeerd, bepaalde debiteuren worden uit het factoringverhaal gelaten, etc.) is.

Tip

Elke grootbank heeft een aanbod inzake factoring. Voor meer informatie vraagt u het best advies aan uw relatiebeheerder.

Daarnaast bestaan er ook nog bankonafhankelijke factoringmaatschappijen. Die bieden het voordeel dat ze u niet verplichten om rekeningen aan te houden bij een welbepaalde grootbank. Klanten zijn vrij om bij een financiële instelling naar keuze een rekening te openen waarop ze dan de beschikbare gelden overmaken.

 

CONCLUSIE
 • Factoring maakt vandaag deel uit van de klassieke financieringsoplossingen.
 • De essentie is het liquide maken van de handelsvorderingen, eventueel gekoppeld aan extra dienstverlening op uw maat.
 • Er zijn bepaalde vereisten om in aanmerking te kunnen komen voor deze financieringsvorm. Uw bankier of factoringmaatschappij maakt u graag wegwijs.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Hoe onderhandelen met jouw leverancier bij / na betalingsmoeilijkheden

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Jouw bedrijf ondervindt moeilijkheden, maar je ben ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Kan u gedagvaard worden voor een niet-betaalde factuur die u nooit ontvangen heeft?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Preventieve tips als u roerende goederen verhuurt aan ondernemers die mogelijks failliet gaan

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Verhuur roerende goederen (bv. heftrucks) aan derd ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Mag ik altijd een voorschot vragen wanneer ik iets verkoop?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Ik heb recent een opdracht uitgevoerd voor de overheid. Mijn factuur blijft echter onbetaald. Wat zijn mijn opties?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Invordering tegen de overheid berust op dezelfde g ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Een klant van me betaalt zijn factuur maar niet. Moet ik steeds naar de rechter stappen om hem tot betaling te dwingen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Niet noodzakelijk. Sinds 2 juli 2016 kan je niet-b ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Tools

Aanmanings- en Incassoservice

Je hebt openstaande facturen. Je herinneringen blijven onbeantwoord? UNIZO en Intrum hebben de handen in elkaar geslagen om UNIZO-leden zo goed als mogelijk te ondersteunen via de UNIZO Aanmaning- en incassoservice.

Ga naar de tool

Nuttig voor jou