Wat bij ontslag in geval van arbeidsongeschiktheid?

Laatste aanpassing: 
01/07/2021

Ontslag met een opzeggingstermijn

Als u een werknemer ontslaat die arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval, dan wordt de opzeggingstermijn geschorst gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid. De opzeggingstermijn wordt niet geschorst wanneer de werknemer zelf zijn ontslag geeft. 

Ontslag met een vergoeding

Wanneer u de werknemer wil ontslaan gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid, dan moet u de werknemer een opzeggingsvergoeding betalen die het niet gepresteerde deel van de opzeggingstermijn dekt. U zal van deze opzeggingsvergoeding het gewaarborgd loon betaald bij het begin van de arbeidsongeschiktheid kunnen aftrekken, op voorwaarde dat: 

  • de werknemer voorafgaand ontslagen werd met een te presteren opzeggingstermijn
  • de werknemer ná de kennisgeving van het ontslag arbeidsongeschikt is geworden
  • u de arbeidsovereenkomst gedurende deze periode beëindigt (om wettige redenen)

Wanneer verschillende arbeidsongeschiktheden elkaar opvolgen gedurende het presteren van een opzeggingstermijn, kan enkel het gewaarborgd loon afgetrokken worden dat betrekking heeft op de arbeidsongeschiktheidsperiode gedurende dewelke hij werd ontslagen met een opzeggingsvergoeding. 

Voorbeeld: Een werknemer wordt ontslagen met een opzeggingstermijn van 30 weken die een aanvang neemt op 5 maart 2014. Op 12 maart wordt hij ziek voor 5 dagen. Hij wordt opnieuw arbeidsongeschikt op 15 april voor een duur van 4 dagen. Gedurende deze laatste ziekteperiode beslist u om onmiddellijk een einde te maken aan de  arbeidsovereenkomst. U zal gehouden zijn om een opzeggingsvergoeding te betalen die overeenstemt met de nog te lopen opzeggingstermijn, verminderd met het gewaarborgd loon dat u aan de werknemer betaald heeft gedurende deze tweede arbeidsongeschiktheidsperiode, die is aangevangen op 15 april. Het gewaarborgd loon betaald voor de eerste ongeschiktheidsperiode, die een aanvang heeft genomen op 5 maart, mag niet afgetrokken worden. 

Voor de arbeidsovereenkomsten gesloten voor een bepaalde duur van minder dan 3 maanden of voor een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een tewerkstelling van minder dan 3 maanden vergt, kan u de arbeidsovereenkomst zonder opzegging beëindigen voor zover de arbeidsongeschiktheid langer heeft geduurd dan 7 dagen en het eerste deel van de duur van de arbeidsovereenkomst (maximum 1,5 maanden) verstreken is.

Voor de arbeidsovereenkomsten gesloten voor een bepaalde duur van minstens 3 maanden of voor een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een tewerkstelling van minstens 3 maanden vergt, kan u de arbeidsovereenkomst beëindigen met een opzeggingsvergoeding wanneer de arbeidsongeschiktheid 6 maanden overschrijdt. 

De opzeggingsvergoeding is gelijk aan het loon dat verschuldigd was tot het einde van de arbeidsovereenkomst, met een maximum van 3 maanden en onder aftrek van het gewaarborgd loon betaald in het kader van deze arbeidsongeschiktheid.

Meer over: Ontslag, Opzeggingstermijn, Ziek, Ontslagmogelijkheden
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!