Financieel

Invoering van de pensioenbonus

 • Wie met pensioen kan maar zijn pensioen uitstelt en blijft werken, bouwt vanaf 1 juli 2024 een pensioenbonus op. De bonus zal onder de vorm van een eenmalig kapitaal uitbetaald worden, of als een maandelijks supplement bovenop je gewone pensioen wanneer je daarvoor kiest. Lees meer.

Wijzigingen die gevolgen hebben op je belastingen

 • Hypothecaire leningen voor tweede verblijven afgesloten vanaf 1 januari komen niet langer in aanmerking voor de federale belastingvermindering.
 • Voor vzw’s gelden vanaf 2024 de nieuwe regels van de patrimoniumtaks. De uitbreiding van het vrijgestelde bedrag tot 50.000 EUR wordt gecompenseerd door een verhoging van de tarieven in de verschillende schijven.
 • Huur je een onroerend goed voor professioneel gebruik? Dan moet je vanaf 2024 via een bijlage bij je aangifte extra informatie over de huur doorgeven. Als je dit niet doet, zal de fiscus de aftrek van de huur als beroepskost weigeren. Lees meer.
 • De regionale belasting op spelen en weddenschappen en de regionale belasting op automatische ontspanningstoestellen zijn niet langer aftrekbaar als kost in de inkomstenbelastingen.
 • Vanaf 1 januari verdwijnt de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars. Deze maakt plaats voor de fiscaal interessante amateurskunstenvergoeding. Meer informatie vindt u op de website van de FOD Sociale Zekerheid.
 • Vanaf 1 januari versoepelt de berekening van het mobiliteitsbudget. De TCO (total cost of ownership) kan worden berekend op grond van een forfaitaire formule, naast de reeds bestaande optie om te rekenen met de werkelijke kosten. Het budget van de 1e pijler kan ook via een forfaitaire formule worden bepaald. Het is aan de werkgever om te kiezen voor de werkelijke of forfaitaire methode. Lees meer.
 • In 2024 stijgt de vrijgestelde vergoeding voor woon-werkverplaatsingen met de fiets naar maximum 0.35 EUR/km. De bijkomende kost voor de werkgever wordt gecompenseerd via een tijdelijk belastingkrediet. Dit zal gelden voor alle vergoedingen die je als werkgever ten laatste op 31/12/2027 toekent voor verplaatsing gemaakt vanaf 01/01/2024 t.e.m. 31/12/2026. Door het belastingkrediet betaal je als werkgever minder belastingen, zodat de kost van de verhoging van de kilometervergoeding wordt gecompenseerd. 
 • Betalingsdienstaanbieders moeten vanaf 1 januari grensoverschrijdende betalingen monitoren en vanaf een bepaalde drempel informatie meedelen aan de fiscus. Dit kadert in de strijd tegen btw-fraude. Meer informatie vindt u op de website van de FOD Financiën.
 • Sinds 2023 geldt het nieuwe fiscale regime voor de inkomsten uit auteursrechten. In 2024 wordt het regime verder hervormd. Lees meer.
 • Vanaf 1 januari gelden de aangepaste btw-regels rond afbraak en heropbouw. Het verlaagd tarief van 6% zal enkel nog gelden voor aannemingscontracten voor de enige en eigen woning van een particulier met een totaal bewoonbare oppervlakte van maximaal 200 m². Er gelden evenwel overgangsmaatregelen. Lees meer.
 • De registratierechten stijgen bij de toekenning van een erfpachtrecht of opstalrecht naar 5% vanaf 1 januari.
 • Btw-plichtigen zonder volledig recht op aftrek die een voorbetaling willen aftrekken, moeten een voorafgaande kennisgeving indienen bij de FOD Financiën. De bestaande verplichting voor wie gebruikmaakt van de regel van het werkelijk gebruik wordt uitgebreid naar wie de regel van het algemeen verhoudingsgetal toepast. Als je die laatste regel toepast op 31/12/2023, moet je de kennisgeving voor 30/06/2024 verrichten.
 • Btw-plichtigen die via een elektronische interface zoals een webshop de levering van goederen in België faciliteren, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de btw. Dit geldt voor btw die opeisbaar wordt vanaf 1 januari 2024. Lees meer.

 

 

Juridisch

Registratieplicht van werkende vennoten en van zelfstandige helpers

 • In 2024 (exacte datum nog niet gekend) wordt een register van werkende vennoten en helpers ingevoerd. De registratie zal verplicht zijn voor ondernemingen in de bouw- en schoonmaaksector en in andere sectoren vrijwillig. De gratis registratie moet via MyEnterprise. De inspectiedienst van het RSVZ zal bouw- en schoonmaakondernemingen die hun werkende vennoten of helpers niet registreren boetes opleggen. 

Ketenaansprakelijkheid bij economische migratie

 • Als (intermediaire) aannemer zal je verplicht worden om een aantal stukken op te vragen en te bewaren van jouw rechtstreekse onderaannemer(s) wanneer die derdelanders (werknemers buiten de EU) tewerkstelt. Zo niet, kan je aansprakelijk worden gesteld voor de inbreuken die jouw rechtstreekse onderaannemer begaat. Deze regels hierrond worden nog verder uitgewerkt en zullen vermoedelijk in werking treden in maart 2024. Lees meer.

Deadline voor de aanpassing van de statuten van je vennootschap aan het WVV

 • Uiterlijk op 1 januari moet je de statuten van je vennootschap aanpassen aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen en VerenigingenLees meer.

Milieu en omgeving

De kilometerheffing voor vrachtwagens breidt uit

 • Vanaf 1 januari wordt er zo’n 700 kilometer wegen toegevoegd aan het netwerk van de Vlaamse kilometerheffing. Aan de modaliteiten van de Vlaamse kilometerheffing verandert niets.  

Verplicht sorteren van keukenafval en etensresten voor elke onderneming

 • Vanaf 1 januari zijn alle bedrijven verplicht keukenafval en etensresten te sorteren, ongeacht of er eten geserveerd wordt of niet. Lees meer.

Stedenbouwkundige lasten bij een omgevingsvergunning

 • Stedenbouwkundige lasten bij een omgevingsvergunning worden vanaf 1 januari geoptimaliseerd en strikter geregeld via het nieuwe instrumentendecreet. Het kan zowel gaan om lasten in natura (zoals de verwezenlijking van groene ruimten, …) of financiële lasten. Het instrumentendecreet legt nu zeer specifiek lasten vast bij aansnijden van woonreservegebieden, en bij werken aan zonevreemde constructies of bij zonevreemde functiewijzigingen. Lees meer.

Personeelszaken

Flexi-jobs

 • De lijst van sectoren waar flexi-jobs kunnen worden ingezet, wordt uitgebreid. Tegelijk worden de voorwaarden om flexi-jobs in te schakelen licht verstrengd. Zo wordt de patronale bijdrage opgetrokken van 25% naar 28% en zal op jaarbasis voor niet-gepensioneerde flexi-jobwerknemers een plafond van 12.000 euro gelden voor de fiscale vrijstelling van het loon. Lees meer.

Nieuwe regels bij ziekte van werknemers tijdens vakantie

 • Vanaf 2024 krijgt een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie de mogelijkheid om deze vakantiedagen om te zetten in ziektedagen. Hier zijn echter enkele voorwaarden aan verbonden. Lees meer.

Bijdrage ‘Terug Naar Werk’-fonds bij beëindigen arbeidsovereenkomst door medische overmacht

 • Vanaf 2024 verandert de regeling voor outplacementbegeleiding na medische overmacht. Werkgevers hoeven geen 1800 euro outplacement meer aan te bieden, maar betalen in plaats daarvan een bijdrage aan het 'Terug Naar Werk'-fonds. De nieuwe regeling treedt uiterlijk op 1 april 2024 in werking, met enkele details die nog moeten worden gespecificeerd via een Koninklijk Besluit. 

Mentaal welzijn zelfstandigen

 • De regering stelt vanaf 2024 jaarlijks 4 miljoen euro ter beschikking van de sociale verzekeringsfondsen voor sensibilisering rond mentaal welzijn van zelfstandigen, met focus op stress en burn-out. Naast sensibilisering en informatie, moeten de sociale verzekeringsfondsen zelfstandigen kunnen doorverwijzen naar de juiste hulp. Let op, de sociale verzekeringsfondsen moeten deze nieuwe wettelijke opdracht nog opstarten.

Gewijzigde RSZ-kortingen

 • De RSZ-korting voor eerste werknemers verandert op 1 januari en vanaf juli 2024 wordt de RSZ-korting voor kortgeschoolde jongeren en oudere werknemers afgeschaft. Lees meer.

Extra toeslag bij tijdelijke werkloosheid

 • vanaf 1 januari 2024 moet je als werkgever een extra vergoeding van 5 euro per dag betalen aan werknemers die op tijdelijke werkloosheid worden geplaatst. Lees meer

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 •  Begin 2024 treedt in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een vereenvoudiging inzake de toegang tot het beroep. Met het oog op het vereenvoudigen van het oprichten van ondernemingen en het versterken van het ondernemerschap in het Brussels Gewest wordt de basiskennis bedrijfsbeheer afgeschaft, alsook de beroepsbekwaamheid voor 5 specifieke beroepen. Meer info vind je hier.
 • In 2024 zullen bedrijven die hun voorbeeldigheid op sociaal of milieuvlak kunnen aantonen op een toeslag mogen rekenen bij subsidie aanvragen. Tegen 2030 plant het Brussels Gewest dat alle subsidies exclusief toegankelijk zullen zijn voor bedrijven die een erkenning van voorbeeldigheid hebben. Meer info vind je hier.

Nuttig voor jou