Wanneer mag je je tijdens een quarantaine verplaatsen?

Laatste aanpassing: 
19/04/2021

Als je in quarantaine moet, moet je uiteraard binnen blijven. Toch voorziet de wet twee situaties waarin je je quarantaine toch even mag verlaten:

Essentiële verplaatsing

Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten, en mits het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere personen en het dragen van een (stoffen) mondmasker:

 • Dringende medische zorgen;
 • Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
 • Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;

Toegelaten redenen

Daarnaast voorziet de wet ook een aantal situaties als ‘geldige reden’ om de quarantaine tijdelijk te verlaten. Let op: je mag de quarantaine dan enkel verlaten voor de duur die nodig is om die reden uit te voeren:

 • Leerlingen, studenten en stagairs in het kader van een examen of een verplichte taak;
 • Gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg. Op deze uitzondering kan enkel beroep worden gedaan door personeel dat nodig is om een minimum aan basiszorg te waarborgen. Voor het ziekenhuispersoneel wordt de beslissing genomen in overleg met de ziekenhuisdirectie en de dienst hygiëne van het ziekenhuis. Voor het zorgpersoneel in de eerstelijnszorg, zoals huisartsen, wordt het besluit genomen in overleg met de wachtkring;
 • Leden van de diplomatieke en consulaire gemeenschap, titularissen van een functie, verkozenen en officiële vertegenwoordigers van de internationale organisaties en instellingen gevestigd in België, in het kader van een essentiële activiteit die niet op afstand kan worden verricht, noch per videoconferentie;
 • Staatshoofden en regeringshoofden, regeringsleden, parlementariërs en hoge ambtenaren, diplomatiek, consulair en technisch personeel op professionele zending, in het kader van een essentiële activiteit die niet op afstand kan worden verricht, noch per videoconferentie;
 • Personeelsleden van een internationale organisatie of personen die door een dergelijke organisatie zijn uitgenodigd en van wie de fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van die organisatie, inclusief inspecteurs van nucleaire installaties;
 • Seizoensarbeiders (mits het strikt naleven van de protocollen die opgemaakt werden om het risico op besmettingen te reduceren.) ;
 • Personeel van de politiediensten, migratiediensten en douane;
 • Personen die reizen om dwingende gezinsredenen (ernstige ziekte met hospitalisatie, preterminale situatie, overlijden) voor zover nodig om deze g ezinsredenen uit te oefenen;
 • Hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld (voor zover relevant bepaald door de werkgever in overleg met de bedrijfsarts – aangezien deze laatste op de hoogte moet zijn van de mogelijke risico’s op de werkplek). Daaronder worden ook beroepssporters, professionelen uit de cultuursector en wetenschappelijke onderzoekers begrepen die zich verplaatsen bij de uitoefening van hun professionele activiteit;
 • Journalisten bij het uitoefenen van hun taken;
 • Passagiers op doorreis die minder dan 48 u in België verblijven.
 • Patiënten die reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling;
 • Personen die reizen om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon.

Aan welke regels moet je voldoen?

 • in algemene zin, geen symptomen hebben;
 • geen hoogrisicocontact zijn van iemand bij wie de diagnose van COVID-19 infectie werd bevestigd die onder hetzelfde dak woont;
 • niet positief getest zijn op COVID-19;
 • het contact met het publiek tot het strikte minimum beperken;
 • waar mogelijk geen gebruikmaken van het openbaar vervoer;
 • niet in staat zijn om te telewerken;
 • respecteren van afstandsregels en altijd dragen van (chirurgisch) mondneusmasker op de juiste manier op de werkplek;
 • beperking van het contact met andere medewerkers: in de praktijk betekent dit zoveel mogelijk gescheiden in- en uitgangen, gescheiden kleedkamers en gescheiden pauze- en eetruimten.
Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!