Wat zijn de regels omtrent telewerk in coronatijden?

Laatste aanpassing: 
18/02/2021

telewerkHeb jij in jouw bedrijf al lopende afspraken en akkoorden omtrent telewerk? Dan kan je die gewoon blijven toepassen. Had je daarentegen nog geen regeling uitgewerkt omtrent thuiswerk? Dan ga je best zo snel mogelijk aan de slag! En dat kan met de nieuwe cao, die afgesloten werd binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) en mee onderhandeld werd door UNIZO. Benieuwd hoe jij het telewerk in jouw bedrijf kan regelen? Je vindt de regels van de nieuwe cao hieronder. 

 

 

Voor wie geldt deze cao?

 • De cao is van toepassing op ondernemingen die op 1 januari 2021 nog helemaal géén regeling van telewerk hebben uitgewerkt.
 • Deze cao is niet van toepassing op bestaande akkoorden in ondernemingen. Onder bestaande akkoorden wordt verstaan: cao op ondernemingsniveau, individuele akkoorden en telewerkpolicies afgesloten of toegepast in een bedrijf voor 1 januari 2021. Deze bedrijven kunnen zich dus blijven beroepen op hun uitgewerkte regelingen en afspraken, zonder dat die heronderhandeld moeten worden. Zij blijven ook gewoon bestaan en toepasselijk de komende weken en maanden.

Hoe ga je met de cao aan de slag?

 • Bedrijven die nog geen regeling uitgewerkt hadden en waarop de cao dus van toepassing is, kunnen op een eenvoudige manier met deze cao aan de slag. De uitwerking kan steeds op een flexibele manier tot stand komen: door een ondernemings-cao, aanpassing arbeidsreglement, individuele akkoorden of telewerkpolicies. Die individuele afspraken of telewerkpolicies komen flexibel tot stand en worden uitdrukkelijk gecommuniceerd, bijvoorbeeld via intranet, via e-mail of via digitale vergadering. In ieder geval moet er voor alle betrokken partijen voor rechtszekerheid worden gezorgd. Ook mondelinge overeenkomsten zullen kunnen, al moet er uiteraard een juridische zekerheid over bestaan en het bewijs ervan vaststaan.

Waarover moet je afspraken maken?

 • Werkgevers en werknemers moeten afspraken maken over:
  • De terbeschikkingstelling van benodigde apparatuur en technische ondersteuning (bv. draagbare computer);
  • De kosten van installatie van computerprogramma’s, gebruiksvergoedingen, onderhoudskosten en afschrijving, als de werknemer eigen materiaal gebruikt.
  • Bijkomende kosten voor internetconnectie.

Deze afspraken houden rekening met het bredere kader van alle kosten, compensaties en vergoedingen die een werkgever tijdens deze coronacrisis al aan de werknemer betaalt. Als werkgever ben je enkel verplicht tot het maken (en bewijzen) van de afspraken. Je hebt geen verplichting tot het daadwerkelijk terbeschikkingstellen van materiaal of betalen van een telewerkvergoeding. Bij het maken van afspraken moet bovendien rekening gehouden worden met het ruimere, meer globale kader, van het geheel van kosten of compensaties die een werkgever reeds aan de telewerker heeft betaald tijdens de coronacrisis. Het globale kader is dus een belangrijk argument voor jou als werkgever om niet in een (bijkomende) vergoeding te voorzien, bijvoorbeeld omdat je als werkgever al andere vergoedingen of compensaties gewoon doorbetaalt waardoor een extra vergoeding voor telewerk erbovenop niet haalbaar is.

 • Werkgevers en werknemers bespreken en kunnen afspraken maken over:
  • Werkuren: indien geen specifieke afspraken, uurroosters zoals in de onderneming.  
  • Hoe de te bereiken resultaten kunnen worden gecontroleerd.
  • (On-)Bereikbaarheid van de telewerker die bestaan uit de ogenblikken waarop of de periodes tijdens dewelke de telewerker te bereiken moet zijn.

Controle op het werk en de bescherming van bedrijfsgegevens

Als werkgever kan je op gepaste en proportionele wijze controle uit te oefenen op de resultaten en/of de uitvoering van het werk. De telewerker wordt geïnformeerd over de manier waarop die controle gebeurt. Deze controle moet steeds plaatsvinden met respect voor de persoonlijke levenssfeer en privacy van de telewerker.

De bescherming van de gegevens van het bedrijf die door de telewerker voor professionele doeleinden worden gebruikt en verwerkt, moet steeds gewaarborgd zijn. Je informeert de telewerker omtrent de regels van de onderneming inzake de bescherming van gegevens en in het bijzonder omtrent de beperkingen en sancties ten aanzien van het gebruik van IT-apparatuur en -tools.

Wat met welzijn op het werk?

Het luik welzijn voorziet in de eerste plaats in een informatieplicht van al bestaande wettelijke verplichtingen. Daarnaast worden enkele specifieke elementen in het kader van langdurig (verplicht) telewerk extra onder de aandacht gebracht. We geven een samenvatting:

 • Informeer je medewerkers over de namen en contactgegevens van de direct leidinggevende, de preventieadviseurs (bevoegd voor arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde en psychosociale aspecten) van de interne of externe preventiedienst, en desgevallend van de vertrouwensperso(o)n(en). Informeer hen ook over de ondersteuning die deze personen kunnen bieden
 • De telewerkers moeten ook de middelen hebben om de genoemde contactpersonen te kunnen bereiken
 • Neem passende maatregelen om de verbondenheid van de telewerkers met de collega’s en met de onderneming te behouden en isolatie te voorkomen. Schenk daarbij bijzondere aandacht aan kwetsbare telewerkers. Zodra het wettelijk gezien mag, kan je onder andere goed georganiseerde en beperkte terugkeermomenten inplannen met respect voor de sanitaire voorschriften.
 • Zorg ervoor dat de telewerkers en eventuele leidinggevende de nodige informatie krijgen over de modaliteiten en specifiteiten van telewerk. Voorzie zo nodig ook een gepaste opleiding.

Tot wanneer geldt deze cao?

 • Deze cao is van toepassing zolang de overheid telethuiswerk verplicht of sterk aanbeveelt in het kader van de maatregelen genomen ter bestrijding van het coronavirus, en dat ten laatste tot 31/12/2021.
 • Er geldt geen retroactiviteit: bedrijven op wie de cao van toepassing is, worden slechts vanaf datum van ondertekening van de cao verplichtingen opgelegd.  

De cao zelf even nalezen?

Dat kan hier!

Gratis videolessen thuiswerk

Via onze Online Ondernemersacademie kan je heel wat videolessen bekijken over thuiswerken. Hoe vind je de juiste work-life balance? Wat moet je weten over de thuiswerkplek van jouw medewerker? Hoe stuur je jouw telewerkende werknemers best aan? Welke tools kunnen jou daarbij helpen? Dat en nog veel meer ontdek je tijdens onze videolessen! 

Videolessen over thuiswerken

Meer over: Corona, Telewerk
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!